Általános Szerződési Feltételek

A Data Center Solutions Kft. (3300 Eger, Kodály Zoltán út 6., Adószám: 25728617-2-10, Cégjegyzékszám: 10-09-035877) mint szolgáltató, (a továbbiakban Szolgáltató), a szolgáltatásaira előfizető ügyfél (a továbbiakban Előfizető) részére a Szerződésben, vagy megrendelésben meghatározott paraméterekkel rendelkező szolgáltatás biztosítását vállalja.

1, A szerződés tárgya
A Szolgáltató az Előfizető számára az Előfizető által megrendelt szolgáltatást nyújt és ezen szolgáltatáshoz szükséges hardver-és szoftverkörnyezetet biztosítja a tulajdonában lévő eszközökön.

2, Rendelkezésre állás, minőségbiztosítás
A Szolgáltató vállalja, hogy éves szinten minimum 99,5 %-os rendelkezésre állással üzemelteti a rendszert. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a szolgáltatás rendelkezésre állásának és az adatvédelem elérhető legmagasabb szintjének elérése érdekében. A folyamatos fejlesztéseknél messzemenően figyelembe veszi a felhasználók viszsza­jel­zé­seit. Tekintettel arra, hogy Előfizető joga és felelőssége, hogy milyen adatokat milyen rend­sze­rességgel helyez el Szolgáltató szerverén, így minden felelősséget kizár az esetleges üzemhibák, illetve adatvesztések esetére amennyiben olyan előre nem látható üzemviteli helyzet alakul ki vagy olyan forgalmi vagy egyéb technikai körülmény lép fel, amelynek bekövetkezése nem róható fel a Feleknek, nem következménye a Felek te­vé­kenységének, illetőleg ami az Internet sajátos természetéből adódik. A szolgáltató az adatvesztés elkerülése érdekében biztonsági mentést készít a szerverein elhelyezett adatokról Webtárhely szolgálttatás esetén minden nap 02 és 04 óra között, Virtuális Magánszerver szolgáltatás esetén minden hét vasárnap 02 és 04 óra között. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Előfizető hibájából keletkező károkért, adatvesztésért. A Szolgáltató vállalja, hogy azon tervezett karbantartásokról, mely az Előfizető tárhelyének elérhetőségét korlátozza, az Előfizetőt előre tájékoztatja e-mailben, legalább 72 órával a karbantartás megkezdése előtt. Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltatónak jogában áll a szolgáltatást azonnal korlátozni, amennyiben a szolgáltatáson illegális tevékenységet észlel, vagy az Előfizető által az osztott szerveren futtatott alkalmazás a hálózat, vagy más előfizetők szolgáltatásainak stabilitását veszélyezteti.

3, Eljárás különleges esetekben
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást korlátozza, amennyiben az Előfizető – az Internet általános szabályainak (Netikett) – nem megfelelően használja a Web hosting szolgáltatást. Kiemelten ilyen eseteknek tekintjük a következőket:

 • A szerveren a szerzői jogvédelem alá eső anyagok elhelyezése, tárolása, abban az esetben, ha az átvitel (le és feltöltés) során mások szerzői joga sérül (pl. tilos kalóz szoftverek átvitele).
 • A szolgáltatás hozzáférési adatok megosztása más – a szolgáltatás használatára nem jogosult – fel­hasz­nálók számára.
 • Az e-mail szolgáltatás felhasználása kéretlen levelek küldésére (SPAM).
 • Torrent seed szerver üzemeltetése.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást korlátozza a megrendelést követő 15 napon belül, amennyiben a szolgáltatásnyújtást túlzottan kockázatosnak ítéli meg. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles az Előfizetőt haladéktalanul tájékoztatni és a szolgáltatási díjat teljes egészében visszatéríteni.

A korlátozás időtartama alatt az Előfizető nem mentesül a díjfizetés alól, valamint díjvisszatérítésre nem jogosult!

4, Megrendelés és díjfizetés

A Szolgáltatás megrendelése, lemondása, valamint adminisztrációja elsődlegesen Szolgáltató által biztosított Ügyfélkapun keresztül történik.

A Szolgáltatás igénybevételéért Előfizető – választása szerinti időszakra – előre díjfizetésre köteles. Az Előfizető által fizetendő díjak összegét a Szolgáltatás pontos tartalma határozza meg a Szolgáltató által közzétett mindenkori Díjszabás alapján. Az esetleges egyszeri díjakat Szolgáltató azok felmerülését követő következő díjbekérőben számlázza ki Előfizetőnek. Szolgáltató a számlázási időszak kezdete előtt legalább 8 nappal Előfizető részére az esedékes díjról díjbekérőt állít ki.
Előfizető az esedékes díjat az alábbiak szerint köteles megfizetni a díjbekérőn szereplő fizetési határidőig:

 • Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással,
 • bankkártyás fizetéssel,
 • PayPal fizetéssel
 • Előfizető külön igénybejelentése alapján készpénzben

A kifizetés akkor minősül teljesítettnek, ha a Szolgáltatónál a díjbekérő összege jóváírásra kerül. A kifizetés teljesítése után a Szolgáltató az Előfizető számára hiteles elektronikus számlát állít ki az Előfizető által előzetesenmegadott adatokkal. A díjbekérő kiállítása nem jelent az Előfizető számára automatikus fizetési kötelezettséget! Az Előfizető gyakorolhatja elállási jogát a megrendeléstől, valamint az Általános Szerződési Feltételek elfogadásától a szolgáltatási díj kiegyenlítésig. A ki nem egyenlített díjbekérők, valamint a hozzájuk kapcsolódó rendelések 30 nap után automatikusan törlésre kerülnek. 

5, Számlatartozás
A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a felé fennálló bármilyen jellegű díjtartozás esetén, 10 napos ké­se­de­lem után korlátozza a szolgáltatást, 30 napos késedelem esetén pedig megszüneteltesse a szolgáltatást, törölve a Szolgáltató szerverén tárolt adatokat. A szolgáltatások teljes helyreállítására csak a teljes számlatartozás kiegyenlítése után kerülhet sor. A szolgáltatás megszüntetése után az adatok helyreállítására a késedelmes számla kiegyenlítése után sem lehetséges. A szolgáltató a késedelmes fizetés miatt szüneteltetett szolgáltatásból eredő semmilyen jellegű kárért nem vállal felelős­séget.

6, Díjvisszatérítés
Amennyiben a vállalt évi 99,5 %-os rendelkezésre állási időt a Szolgáltatónak felróható okból meghaladja a rendszer üzem­szünete, akkor a Szolgáltató idődíj arányban jóváírja az ezt meghaladó üzemszünetet. A Szol­gál­tató, a szolgáltatási díj ere­jéig teljes körű díjvisszatérítésért kötelezhető a hibásan teljesített időszakban.

7, Adatvédelem, titoktartás
A Szolgáltató a tudomására jutott adatokat, információkat bizalmasan kezeli, s azokat – a kifejezett jogszabályi vagy hatósági kötelezés esetét kivéve – másnak nem szolgáltatja ki. Ez alól kivételt képez az On-Line fizetés.
Az Előfizető az Általános Szerződési Feltételekkel elfogadja, hogy a Szolgáltató által a premiumwebtarhely.hu és clientarea.dchosting.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatok átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.
Az Előfizető a Szerződés elfogadásával hoz­zá­járul, hogy nevét és az általa a Szerződés alapján igénybe vett szolgáltatások megnevezését a Szolgáltató fel­hasz­nálja saját marketing és referen­cia céljaira.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-109691/2016.

8, Terméktámogatás

Levelezési cím: 3300 Eger, Kodály Zoltán út 6.

9, Szerződés hatálya és megszűnése, elállás a megrendelt szolgáltatástól

A Szerződést bármely Fél indokolás nélkül felmondhatja. Előfizetőnek lehetősége van a Szerződést azonnali hatállyal vagy az aktuális számlázási időszak utolsó napjára felmondani Előfizető általi felmondás esetén a felmondás érvényességének feltétele, hogy Előfizetőnek ne legyen lejárt díjtartozása. A felmondási időszak végéig Szolgáltató köteles a Szolgáltatásokat nyújtani, Előfizető pedig a vonatkozó díjakat kifizetni. Szolgáltató a szerződést az aktuális, kifizetett számlázási időszak utolsó napjával mondhatja fel rendes felmondással.

Szerződést bármely Fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik Fél a Szerződésből fakadó kötelezettségét súlyosan megsérti. Előfizető általi súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha Előfizető a Szerződés alapján igénybe vett Szolgáltatásokért járó ellenérték megfizetésével 45 napon túli késedelembe esik. Ebben az esetben Szolgáltató a késedelemmel érintett szolgáltatást a 45. napon azonnali hatállyal megszünteti és az Előfizető rendelkezésére bocsátott tárhelyen tárolt adatokat vissza nem állítható módon azonnal törölheti.

Az Előfizető gyakorolhatja elállási jogát a megrendeléstől, valamint az Általános Szerződési Feltételek elfogadásától a szolgáltatási díj kiegyenlítésig. A ki nem egyenlített díjbekérők, valamint a hozzájuk kapcsolódó rendelések 30 nap után automatikusan törlésre kerülnek. Ebben az esetben az Előfizető számára egyéb fizetési kötelezettség nem képződik!

A Szerződés felmondása, valamint a megrendeléstől történő elállás történhet

 • írásban, a 3300 Eger, Kodály Zoltán út 6. címre küldött levélben
 • emailben, az info@dchosting.hu e-mail címre küldött e-mailben
 • vagy az Ügyfélkapu vonatkozó felületén

Írásban, e-mailben történő felmondáshoz az Előfizető a szolgáltatás felmondásához a 45/2014. Kormányrendelet mellékletében található nyilatkozatmintát is használhatja, mely az alábbi hivatkozáson érhető el: nyilatkozatminta.

Előfizető a meglévő Szerződés felmondására kizárólag akkor jogosult, ha nincs fennálló díjtartozása. Amennyiben az Előfizető a szolgáltatást a megrendelt szolgáltatási időtartam lejárata előtt felmondja díjvisszatérítésre nem jogosult.

Az Előfizető a Szerződés megszűnéséig köteles a Szolgáltatás keretében általa feltöltött programokat és adatokat eltávolítani. A Szerződés megszűnésekor az ilyen programok és adatok automatikusan törlésre kerülnek.

10, Záró Rendelkezések
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozón jogszabályok alkalmazandók. Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

Eger, 2019.12.19